Tietosuojaseloste

24.2.2024

1. Selosteen tarkoitus

Henkilötietojesi turvallisuus ja yksityisyytesi on meille tärkeää. Tässä selosteessa kerromme, mitä henkilötietoja keräämme, miksi keräämme niitä ja miten suojaamme henkilötietosi. Lisäksi kerrommme oikeutesi hallussamme oleviin henkilötietoihin. Tietosuojakäytäntömme noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR).  

Rekiserinpitäjä ja tietojen käsittelijä on tässä tietosuojaselosteessa tapauskohtaisesti joko yrityspalveluden tuottaja Pedacom tai verkkokurssipalvelujen tuottaja Pedacomia, jotka ovat saman yrityksen eri toimiyksiköitä. Palveluidemme käyttäjät ja asiakkaamme ovat yksityishenkilöitä tai orgaisaatiota, kuten yrityksiä, yhdistyksiä tai julkisia toimijoita. Selosteen kohdat ovat sovellettavissa asiakohdasta riippuen yksityishenkilöihin tai organisaatioihin.  

2. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena voi olla  
• rekisteröitymisen, tilauksen tai ostotapahtuman myötä syntynyt sopimus palvelun tuottamisesta
• antamasi suostumus (esim. markkinointilupa)
• Pedacomin tai Pedacomian lakisääteinen velvoite (esim. kirjapito/laskutus) tai oikeutettu etu (esim. asiakassuhteen hoitaminen)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin kuuluvat asiakassuhteiden, kumppanuuksien ja palvelujemme hoitaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen, viestintä, markkinointi ja myynti sekä analytiikka ja tilastointi.  

3. Säännönmukaiset tietolähteet
 

Tietojen pääasiallinen lähde olet sinä itse. Organisaatioiden yhteyshenkilöt saattavat lisäksi pyytää meitä lisäämään rekisteriimme koulutuksiin tai verkkokursseille osallistujia tai muita yhteyshenkilöitä asiakassuhteen hoitamista varten.

4. Käsiteltävät henkilötiedot
 

Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta. Henkilötietojasi käsittelevät ainoastaan henkilöt, joilla on työnsä puolesta syy tietojen käsittelemiseen. Kaikki työntekijämme noudattavat toiminnassaan vastuullisuutta tietosuojan toteutumiseksi.

Rekisteröidyistä yksityisasiakkaista käsittelemme seuraavia tietoja

• Etu- ja sukunimi
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Sähköposti
• Tehtävänimike, ammatti tai ammatillinen viiteryhmä, esimerkiksi opiskelija
• Osallistujatiedot koulutuksiin tai verkkokursseille  

Rekisteröidyistä yritysasiakkaista käsittelemme seuraavia tietoja
 
• Yrityksen nimi
• Yrityksen Y- tai VAT-tunnus  
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Sähköposti
• Tilattu palvelu  

Yrityksen yhteyshenkilön  
• etu- ja sukunimi 
• titteli / asema yrityksessä / tehtävänimike / ammatti
• puhelinnumero 
• sähköposti  

Koulutuksiin tai verkkokursseille osallistuvien organisaation työntekijöiden
• etu- ja sukunimi 
• titteli / asema yrityksessä / tehtävänimike / ammatti 
• puhelinnumero 
• sähköposti  

Voimme myös kerätä tietoja  
• lomakkeilla tai sähköpostilla, jolloin olet itse aktiivinen tiedon antaja  
• tutkimustarkoituksiin (esim. ikä tai sukupuoli) 
• automaattisesti evästeiden avulla verkkosivujen käytöstä.      

5. Henkilötietojen luovuttaminen 

Emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, ellei laissa aseteta siihen velvoitetta. Voimme siis luovuttaa tietoja poikkeuksellisesti esimerkiksi viranomaisille lain vaatimuksesta.   

Varaamme oikeuden luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kun palveluiden tuottaminen sitä edellyttää. Tällöin velvoitamme kolmansia osapuolia huolehtimaan asianmukaisesti tietosuojasta. 

Teknisistä syistä voimme siirtää henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Siirto voi kuitenkin tapahtua vain, jos kohdemaan tietosuojakäytännöt ovat Euroopan komission hyväksymiä tai tietoja vastaanottava osapuoli sitoutuu GDPR:n edellyttämiin suojatoimiin.  

Henkilötietoja saattavat käsitellä muun muassa seuraavat kumppanimme. 

• Accountor Finago Oy 
• Google 
• LinkedIn 
• Meta
• Paytrail 
• Stripe 
• Zapier  
• Zenler 
• Zoom 
• Yhteistyöyritykset  

Henkilötietoja saattavat lisäksi käsitellä rajoitetusti valitsemamme tekstiviesti- ja sähköpostigeneraattorien palveluntarjoajat, asiakaspalvelun tarjoajat, ohjelmistokehittäjät ja konsultit. Kaikkien kumppanien valinnassa noudatamme asiaankuuluvaa tietosuoja-arviointia. 

6. Evästeet  

Sivuillamme oleva evästeilmoitus tiedottaa evästeiden käytöstä. Sivustomme käyttää verkkosivujen analysointiin Google Analyticsia, joka kerää evästeiden avulla tilastollista tietoa, kuten vierailukertoja, sivuhistoriaa, käytettyjä linkkejä, selain- tai sovellustyypin ja käyttökielen. Tiedosta ei yleensä voi tunnistaa henkilöä. Evästeiden keräämien tietojen avulla voimme kehittää sivujamme ja palveluitamme. Jos tilaat sivuiltamme uutiskirjeen, ostat palveluita tai saavut sivuillemme markkinointisähköpostin kautta, voimme yhdistää kerätyn tiedon sinuun.  

7. Henkilötietojen suojaus 

Käsittelemme henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Tämän tavoitteen varmistamiseksi huolehdimme asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista suojatoimista, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, tietojärjestelmien käyttäjätunnusten huolellinen hallinta sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen. 

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä työntekijöillämme on työsopimuslain (55/2001) ja niitä täydentävien salassapitosopimusten perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.  

8. Tietojen säilytysaika  

Henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan kuin käyttäjätilisi on voimassa. Tilin voit poistaa palvelun asetuksista. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa ja niin kauan kuin käsittely on lain, viranomaisvaatimusten, säädösten, käsittelyn tarkoituksen tai muiden tietojen käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista. Tämä jälkeen tuhoamme tarpeettomat henkilötiedot. Joissakin tapauksissa voimme anonymisoida tiedot tutkimus- tai tilastotarkoituksiin, jolloin tietoja voidaan käyttää edellä määriteltyä pidempään ilman erillistä ilmoitusta.  

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistasi.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Sinulla on oikeus pyytää, että sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Sinulla on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot. 

Oikeus tietojen poistamiseen 

Sinulla on oikeus pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen poistamista, jos 
• henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty 
• peruutat suostumuksen, johon henkilötietojesi käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
• henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti. 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen  

Sinulla on oikeus rajoittaa itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos 
• kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden 
• käsittely on lainvastaista, ja vastustat henkilötietojesi poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista  
• emme enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta tarvitset itse niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat ja itse toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.  

10. Rekisterinpitäjä 

Viestintäkoulutus Pedacom Oy tai Pedacomia  
Y-tunnus: 1032988–9 
Osoite: Kyösti Kallion tie 4, 00570 HELSINKI   

11 . Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa olethan yhteydessä sähköpostitse pedacomia@pedacom.fi.